• Op 15 januari jl. heeft de aangekondigde buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden waarin de concept-statuten voorlagen ter vaststelling. Doordat niet de vereiste 2/3 van alle leden aanwezig was, konden de statuten niet vastgesteld worden.

  Dit was reeds voorzien en daarom is op 29 januari 19.30u wederom een buitengewone algemene vergadering ingelast, zodat de concept-statuten dan wel vastgesteld kunnen worden. Daarvoor is dan instemming benodigd van 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.

  Op 15 januari zijn de volgende punten besproken en aangepast in de concept-statuten. Via track changes kunt u deze terugzien in de statuten (concept-statuten):

  • Bij artikel 6 lid 4 was schriftelijk door een lid aangegeven er geen voorstander van te zijn dat nu ook een geldboete kan worden opgelegd, omdat het juridisch niet haalbaar is en in geval van het opleggen van een geldboete door het bestuur willekeur op de loer ligt. Bovendien heeft een vereniging voldoende mogelijkheden door bijvoorbeeld schorsing of royement van een lid. In geval van het overtreden van de wet kan er altijd nog aangifte worden gedaan.

   Op dit schriftelijk doorgegeven punt is het volgende aangegeven. De inhoud en opzet van de statuten sluit aan bij de inhoud en opzet die de KNVB hanteert voor statuten. Alle aanwezigen zijnhet erover eens om deze mogelijkheid wel te laten staan in de statuten, aangezien er wellicht in de toekomst situaties denkbaar zijn waarin dit een passende straf zou kunnen zijn. Daarbij is de gedachte op voorhand niet dat snel van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

  • Bij artikel 12 lid 3 is aangegeven dat de kascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. In de huidige (oude) statuten staat dat deze commissie uit twee leden bestaat en een plaatsvervangend lid. Alle aanwezigen geven aan dat daarbij ook in de nieuwe statuten aangesloten kan worden. Dit betekent dat dit artikel daarop aangepast wordt.

  • Bij artikel 19 lid 5a wordt opgemerkt dat de zin daar niet goed loopt. Er staat nu: “ Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ” Er wordt aangegeven dat dit oud-taalgebruik betreft. Er wordt besloten om de zin aan te passen naar: “ Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ” 

  De volgende onderwerpen worden tijdens deze vergadering in ieder geval behandeld:

  1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  2. Voorstel aanpassing statuten van vv Omlandia ( ter vaststelling )
  3. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag – Sluiting​

  Bijlages:

  Notulen bijzondere Algemene LedenVergadering (concept)
  Statuten vv Omlandia (concept)