• UPDATE:

  Beste Leden,

  Graag nog even jullie aandacht voor het volgende.

  Maandag 15 januari 2024 hebben we om 19:30 een bijzondere ALV waar we de nieuwe statuten en jullie feedback daarop behandelen. De nieuwe statuten kunnen op de vergadering worden aangenomen wanneer 2/3e van alle leden van Omlandia voor de voorgestelde nieuwe statuten stemmen.

  Wanneer niet het benodigde minimum aantal leden op de vergadering aanwezig is om hun stem uit te brengen, dan worden op een nieuwe bijzondere vergadering (al gepland op 29 januari 2024, aanvang: 19:30) de nieuwe statuten aangenomen wanneer 2/3e van de dan ‘aanwezige’ leden voor het dan liggende eindvoorstel stemmen.

  Als bestuur merken we op dat de statuten de formele regels van de vereniging zijn en dat we dit daarom met de juiste zorg en met de voorgeschreven stappen doorlopen.

  Wanneer je onverhoopt niet op de vergadering aanwezig kunt zijn en wel je inbreng nog wilt delen, meld je dan bij onze secretaris a.i. via een e-mail naar: secretaris@vvomlandia.nl We nemen je input mee tijdens de vergadering(en).

  Met sportieve groet,

  Het Bestuur

  -----

  Het bestuur zal op 15 januari 2024 van 19.30 uur tot 20.30 uur een buitengewone algemene vergadering beleggen. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine aan de Sportlaan 4. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om dan aanwezig te zijn.

  De volgende onderwerpen worden tijdens deze vergadering in ieder geval behandeld:
  1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  2. Benoeming secretaris in het bestuur ( ter besluitvorming )
  3. Voorstel aanpassing statuten van vv Omlandia ( ter vaststelling )
  4. Wat verder ter tafel komt – Rondvraag – Sluiting

  Toelichting bij agendapunt 02
  Sinds enige tijd waren we als bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris. We zijn verheugd dat Erwin bereid is om deze taak op zich te nemen. Het dient alleen nog geformaliseerd te worden. In de ladenvergadering van 15 januari kan de benoeming plaatsvinden door de leden. Erwin stelt zich hieronder aan jullie voor:

  Via deze weg wil ik me graag aan iedereen voorstellen. Een aantal van jullie zal mij wel kennen, maar er zijn nog voldoende mensen zijn die mij niet of minder goed kennen. Daarom stel ik me graag even voor. 

  Mijn naam is Erwin Gankema en ik woon sinds een jaar of 15 met veel plezier in Ten Boer met Mariël, Tim en Stan. Al enige jaren ben ik reservespeler geweest bij het oude 5 e , het oude 4 e en inmiddels bij het 3e elftal. Zoon Stan speelt bij JO 11-1. Iedere dinsdagavond ben ik te vinden in de Tiggelhal voor een potje zaalvoetbal bij Sikkom 40. 

  De rol van secretaris in het bestuur kwam vrij en mij is toen gevraagd of dat misschien iets voor mij zou kunnen zijn. Lang heb ik daar niet over hoeven nadenken. Ik zie veel vrijwilligers in allerlei uiteenlopende rollen met veel plezier en enthousiasme rondlopen bij Omlandia. Daar heb ik groot respect voor. Je moet er toch maar steeds staan! Vanwege het feit dat ik ook graag mijn steentje wil
  bijdragen en doordat ik in mijn werkende leven als bestuurssecretaris weet wat deze rol inhoudt, denk
  ik hierin een goede bijdrage te kunnen leveren aan de club.

  Op ad interim-basis loop ik al in het bestuur mee, alleen dient dit nog geformaliseerd te worden. Immers, bestuursleden worden benoemd door de leden tijdens een algemene ledenvergadering. Ik stel me hiervoor dus beschikbaar en ik hoop dan ook dat jullie mij in deze rol benoemen. 

  Als bestuurslid wil ik straks graag betrokken zijn bij een leuke, sportieve en bovenal gezellige vereniging. Iedereen houdt van het spelletje en is daarom lid geworden of vrijwilliger bij club. Ik hoop dan ook dat we op en naast de velden respectvol met elkaar omgaan.

  Ik kijk ernaar uit om samen met alle andere vrijwilligers mijn steentje te kunnen bijdragen aan het steeds verder vooruit brengen van v.v. Omlandia!​

  Toelichting bij agendapunt 03
  Er heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Deze liggen op 15 januari ter vaststelling aan de leden voor. 

  De huidige statuten dateren van 2 juli 1979. Er heeft een update plaatsgevonden, waarbij de opzet, inhoud en lay-out gemoderniseerd is. Hierbij is zo veel als mogelijk aangesloten naar de maatstaven die de KNVB tegenwoordig hanteert voor statuten. 

  Vanwege het feit dat de huidige statuten al heel lang hetzelfde zijn, was hiervan geen digitale versie van beschikbaar. Daarnaast zijn best wel wat wijzigingen doorgevoerd om een en ander naar de huidige (digitale) tijd te halen. Daardoor is het lastig gebleken om via ‘wijzigingen bijhouden’ alle aanpassingen helder inzichtelijk te maken. 

  Het bestuur stelt voor om eventuele op- en aanmerkingen op de concept-statuten op 15 januari te bespreken en eventueel te verwerken bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De statuten worden vervolgens formeel vastgesteld. 

  Het bestuur geeft graag een toelichting bij de vast te stellen statuten. Hierbij beschouwen we het niet praktisch uitvoerbaar om de volledige statuten in het geheel door te nemen, maar eventueel gerichte vragen over wezenlijke onderdelen te bespreken.

  Onderstaande linkjes verwijzen naar de huidige statuten en de voorgestelde concept-
  statuten:
  Huidige statuten
  Voorgestelde concept-statuten