Update: Algemene ledenvergadering dinsdag 7 juli 2020 + stukken

Update 30-6: Download hier de stukken voor de ALV. Een hardcopy versie kan worden opgevraagd bij secretaris@vvomlandia.nl of andrea.maring@hotmail.com

 

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubgebouw vv Omlandia

Agenda

1. Opening door P. Bleeker
1a. Afzeggingen

2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 8 juli 2019

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Jaarverslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Vaststelling contributies seizoen 2020/2021

8. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020

9. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar:
* A. Maring-Kevelam / J. Kevelam (secretaris)

Vanuit het bestuur is het invullen van de vacature Secretaris de afgelopen tijd prioriteit geweest. Helaas hebben de nodige inspanningen nog niet tot het gewenste resultaat geleidt. De vacature van secretaris staat op moment van schrijven nog steeds open.

Afgelopen jaar heeft P. Bleeker de functie van interim voorzitter opgepakt. Het bestuur draagt vanaf seizoen 2020/2021 S. Gout aan als voorzitter van v.v. Omlandia en Leo Drost als voorzitter commissie Communicatie & Media.

10. Huldeblijken

11. Rondvraag

12. Sluiting

NB. Dit voetbalseizoen was een bijzonder jaar. In maart 2020 werden de trainingen, wedstrijden abrupt beëindigd en de kantine en de rest van de gebouwen werden gesloten ivm uitbraak Covid-19. Het bestuur heeft besloten om de agenda van de ALV 2020 in te korten omdat er de afgelopen maanden (vrij) weinig is gebeurd binnen de club. De agenda is opgesteld conform statuten v.v. Omlandia en voldoet daarmee aan de norm. Mochten er vragen zijn dan kan contact gezocht worden met het secretariaat; secretariaat@vvomlandia.nl.